Referat fra generalforsamlingen den 7. Marts 2023 kl. 17.30 i Rosenbæk Huset

 Mere end 50 medlemmer deltog i årets generalforsamling. Fra bestyrelsen deltog John Wozny (formand), Jens Erik Kornbech (sekretær) og Kirsten Nonnemann (suppleant). Der var afbud fra Jakob Hvidt, Ulrik Hedegaard, Birgit Richardt og Peter Sigmund.


  1. Valg af dirigent: Poul Foss Michelsen blev valgt, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

  2. Godkendelse af dagsorden: Den udsendte og omdelte dagsorden blev godkendt.

  3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning: John Wozny aflagde beretning. I årets løb havde været afholdt 6 bestyrelsesmøder. DSOV har holdt tre matinéer. To i 2022 med hhv. Lykke Appelon den 25. september og med Jesper Buhl den 11. december. Den 19. februar 2023 var Ida Wahl på programmet, og Britt Krogh Grønnebæk akkompagnerede ved alle matinéerne, som havde været pænt besøgt. Derudover havde foreningen besøg af Emil Heide den 19. april, hvor han orienterede om baggrunden for operaen Die Weiße Rose. Den 7. oktober var medlemmerne inviteret til Åben Prøve på Rusalka. I løbet af året er der udsendt fire nyhedsbreve. Foreningen har 107 medlemmer, men flere potentielle medlemmer har haft problemer med tilmelding. Det skulle nu være OK. For at skabe øget interesse for foreningen, har bestyrelsen besluttet, at matinéerne i den kommende sæson vil være gratis for medlemmerne, mens gæster skal betale entré på 100 kr. I den kommende sæson er planlagt to matinéer: den 5. november med Asmus Hanke Frederiksen, og den 11. februar med Emma Oemann og igen med Britt Krogh Grønnebæk. Derudover har vi sammen med Den Fynske Opera en matiné den 10. september, hvor Lars Waage Prisen bliver uddelt, og modtageren giver koncert. Med de mange medlemstilbud kunne kontingentet på 175 kr. hurtigt tjene sig ind, så formanden opfordrede medlemmerne til at være ambassadører overfor venner og omgangskreds. Den 14. marts er medlemmerne inviteret til Åben Prøve på Græsset er Grønnere kl. 14 til 15. Til slut takkede formanden Kom Bakdal og Ida Fogh Kiberg for godt samarbejde. Beretningen blev godkendt.

  4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab: I kassererens fravær aflagde Jens Erik Kornbech årsregnskabet. Regnskabet viste et underskud på kr. 35.470, hvoraf kr. 31.305 vedrørte Operania tilskud til Die Weiße Rose, som skulle have været afholdt i 2020/21, men blev udskudt på grund af Corona. Beløbet var indtægtsført dengang. Ved årets udgang havde foreningen et bankindestående på kr. 96.284, og kontoen for Lars Waage Prisen havde indestående på kr. 55.429. DFOV og Den Fynske Opera har besluttet at hæve Lars Waage Prisen til kr. 25.000. Regnskabet blev godkendt.

  5. Orientering om foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent: DFOV budgetterer med et underskud på kr. 7.000 i 2023. Kontingentet fastholdes uændret på 175 kr.

  6. Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner: Direktør Kim Bakdal orienterede om sæsonens største satsning Græsset er Grønnere, som har premiere den 31. marts. Til generalprøven inviterer man sædvanligvis odenseanske folkeskoleelever, og sandsynligvis betyder Oh Lands musik stor interesse, for på meget kort tid havde mere end 2.000 elever anmodet om billetter gennem deres lærere, så mange bliver skuffede, da der kun er plads til 200. Om den kommende sæsons program henviste Kim Bakdal til den sædvanlige koncert med sæsonpræsentation, men han kunne fortælle at programmet spænder fra opera med 12-tone musik til en af de traditionelle “perler”. Endelig kunne Kim Bakdal fortælle, at Den Fynske Opera og Odense Kommune netop havde underskrevet aftale for de kommende fire år.

  7. Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

  8. Valg af bestyrelse: John Wozny og Jakob Hvidt samt suppleant Kirsten Nonnemann blev genvalgt.

  9. Valg af revisorer: Poul Foss Michelsen og Erik Rahn Jensen blev valgt som revisorer. Hanne Dyhr blev valgt som revisorsuppleant.

  10. Eventuelt: Hanne Dyhr roste nyhedsbrevene.