Generalforsamling den 20. april 2017 kl. 17.30 i Foyeren i Den Fynske Opera 

Dagsorden og referat: 

1 Valg af dirigent
John Wozny blev valgt som dirigent.

 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

 3 Aflevering og godkendelse af bestyrelsens beretning
Inger Krarup fremlagde beretningen, som blev godkendt.

 4 Aflevering og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab
Regnskabet var efter kassererens mening tilfredsstillende, da det fremviste et overskud på 16.156.20 kr. Regnskabet blev godkendt.

 5 Orientering om foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet blev gennemgået og vedtaget.  Kontingentet blev fastsat til 175 kr. årligt.

 6 Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner
Marianne Klint og Thomas Storm redegjorde for sæsonplanen for 2017/2018. Sæsonplanen offentliggøres tirsdag den 25. april kl. 16.00 og kan ses på Den Fynske Operas hjemmeside.

 7 Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:

Nuværende: § 1 Navn Interesseforeningen ”Opera Fyn”

Ny:  § 1 Navn ”Den Fynske Operas venner”

Vedtages forslaget afholdes ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringen som eneste punkt i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 8 Valg af bestyrelse.
På valg er: Inger Krarup, Kirsten Wind Retoft.
Inger Krarup og Kirsten Wind Retoft modtog genvalg, er på valg i 2019. Jakob Hvidt blev genvalgt som suppleant, er på valg i 2019.

 9 Valg af revisorer
Som revisorer blev Niels Christian Resting og Erik Rahn Jensen valgt. Som revisorsuppleant blev John Wozny valgt.

 10 Evt.
Alle spørgsmål fra medlemmer blev besvaret bedst muligt.


Dirigent: John Wozny

Ref. Inger Krarup, 21. april 2017.