Vedtægter for Den Fynske Operas Venner

§ 1 Navn
Den Fynske Operas Venner.

§ 2 Formål
Gennem et samarbejde med den selvejende institution Den Fynske Opera at fremme opførelse af opera på Fyn, herunder ny samt eksperimenterende opera.

§ 3 Medlemskab
Medlemskab kan tegnes løbende. Medlemskab og betaling følger Den Fynske Operas Venners regnskabsperiode.

§ 4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelse af foreningens medlemmer sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab
  5. Orientering om foreningens budget for næstfølgende sæson herunder fastsættelse af kontingent
  6. Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner
  7. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen
  8. Valg af bestyrelse ifølge §5 i vedtægter
  9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant
  10. Evt.

Valg af dirigent foretages blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, - dette gælder dog ikke vedtægtsændringer.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives af formand og dirigent.

§ 5 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er berettiget til at være repræsenteret i den selvejende institution Den Fynske Operas bestyrelse efter regler vedtaget af denne.

Bestyrelsen kan med henblik på at tilføre særlige kompetencer, der efterspørges i bestyrelsen, supplere sig med yderligere et eller to medlemmer uden stemmeret, der udpeges for en tidsbegrænset periode på maksimalt 2 år.

§ 6 Medlemsorientering
Medlemmer af Den Fynske Operas Venner orienteres løbende om foreningens og Den Fynske Operas aktiviteter gennem foreningens nyhedsbrev.

§ 7 Regnskab og budget
Regnskabsåret er: 1. januar – 31. december.
Regnskabet skal revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, hvorefter godkendelse kan finde sted på den ordinære generalforsamling.

§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer foretages og godkendes på den ordinære generalforsamling. Endelig vedtagelse af ændringsforslag foretages ved en ekstraordinær generalforsamling efter skriftlig indkaldelse. Denne generalforsamling finder sted senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling. Vedtagelsen af ændringsforslaget afgøres her ved almindeligt stemmeflertal.

§ 9 Nedlæggelse af Den Fynske Operas Venner.
Følgende procedure skal følges:

Bestyrelsen kan kun træffe beslutning om nedlæggelse af foreningen, såfremt 4/5 af bestyrelsen stemmer herfor. Beslutningen offentliggøres, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nedlæggelse som eneste punkt på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter bestyrelsens beslutning og offentliggørelse af denne. Stemmer 4/5 af de fremmødte for nedlæggelse af Den Fynske Operas Venner, er denne vedtagelse endegyldig. Hvis ikke 4/5 stemmer for nedlæggelse, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal afgør beslutningen. Når en evt. nedlæggelse har fundet sted, skal samme generalforsamling indstille til Odense kommunes kultur- og socialudvalg, hvad foreningens likvide midler skal anvendes til inden for musiklivet på Fyn.

Nærværende vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling afholdt i på Den Fynske Opera den 20. april 2017