Generalforsamling i ”Den Fynske Operas Venner” 15. marts 2018 kl. 17.30 i Foyeren i Den Fynske Opera

 Dagsorden:

1.Valg af dirigent
John Wozny blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Inger Krarup fremlagde beretningen, som blev godkendt.

 Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab
Regnskabet var efter kassererens mening tilfredsstillende, idet det fremviste et overskud på 6.011.50 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Orientering om foreningens budget herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet blev fremlagt til orientering.  Kontingentet blev fastsat til 175 kr. årligt. 


Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner
Thomas Storm redegjorde for sæsonplanen for 2018/2019. Sæsonplanen offentliggøres den 17. maj 2018 og kan ses på Den Fynske Operas hjemmeside.

  • Arrangementer i uge 34. HCA – Festival

Menotti: Telefonen,  Johan Reuter synger ved lørdagscafeen den 25. august

  • Andy Pape: Til Døden os
  • Puccini: La Bohème i anledning af at denne opera blev opført ved åbning af Den Fynske Opera i 1948. 70 års jubilæet fejres med opførelse af denne opera.
  • Knud Romers ABC
  • Leonora Christina
  • Södergran
  • Odense Food Festival ”Spis”

 5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse.
På valg er: Carsten Andersen, Jens Erik Kornbech, Peter Marschall, og suppleant Ulrik Hedegaard.

Peter Marschall ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen.  Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

Carsten Andersen og Jens Erik Kornbech blev genvalgt, Ulrik Hedegaard blev valgt til bestyrelsen og  Rasmus Tofte Hansen blev valgt som suppleant.

 7. Valg af revisorer
På valg er Niels Christian Resting og Erik Rahn Jensen og Revisorsuppleant: John Wozny

Som revisorer blev Niels Christian Resting og Erik Rahn Jensen valgt. Som revisorsuppleant blev John Wozny valgt.

 8. Evt. 
Carsten Andersen gjorde rede for tilblivelsen af Lars Waage prisen, der blev spurgt om hvad Den Fynske Operas Venner gjorde for udbredelse af opera på hele Fyn. Bestyrelsen svarede, at det vil man drøfte med Den Fynske Operas bestyrelse og operachefen Thomas Storm.

Den Fynske Opera beholder sit navn, men i internationale kredse vil operaen hedde The Danish Chamber Opera

 

Dirigent: John Wozny

Inger Krarup den 20. marts 2018