Referat af generalforsamling tirsdag den 26. marts 2024

 

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Kim Bakdal Jensen som dirigent, og da der ikke var andre forslag blev Kim valgt.

 

  1. Godkendelse af dagsorden. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet, og da ingen havde indvendinger mod dagsordenen, blev den godkendt.

 

  1. Aflevering og godkendelse af bestyrelsens beretning. Formand John Wozny berettede, at der i 2023 havde været holdt fire bestyrelsesmøder. Matinéerne var nu blevet gratis for foreningens medlemmer, og det betød stigende antal deltagere. I 2023 havde der været tre matinéer med henholdsvis Ida Wahl, Alexander Fjord Nielsen og Asmus Hanke Frederiksen. Matinéen med Alexander blev holdt i salen sammen med Den Fynske Opera, da han blev tildelt Lars Waage Prisen for 2023. Til matinéen med Asmus var der 60 deltagere, og til matinéen i februar 2024 med Emma Oemann var foyeren fuldt optaget med 70 deltagere. Regnskabet udviser underskud. Bestyrelsen finder, at foreningen ikke har behov for stor egenkapital, hvorfor kontingentet ikke har været reguleret i mange år. I bestyrelsen har vi godt samarbejde med Den Fynske Operas direktør, Kim Bakdal Jensen og med den nye kunstneriske leder, Eva-Marie Melbye. Foreningen har til medlemmerne udsendt fire nyhedsbreve i 2023.

           Beretningen blev godkendt.

 

  1. Aflevering og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab. Da kasserer Birgit Richardt havde meldt afbud, aflagde Jens Erik Kornbech regnskabet for 2023. Regnskabet viste et underskud på kr. 4.022 efter indtægter på kr. 36.925 og udgifter på kr. 40.947. Foreningens egenkapital var ved årets udgang på kr. 87.762. De væsentligste udgifter vedrører matinéerne, generalforsamling og Operafest.

           Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Orientering om foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2024. Budgettet blev fremlagt udvisende et underskud på kr. 12.750. En mulig regulering af betaling for Operafesten blev nævnt. Kontingentet for 2024 var uændret fastsat til kr. 175.

 

  1. Orientering fra Den Fynske Opera. Den nye kunstneriske leder Eva-Maria Melbye indledte med at orientere om den nye driftsaftale med Odense Kommune. Aftalen betyder, at DFO skal være Danmarks bedste kammeropera, være med til at styrke Odenses teater- og musikliv samt bidrage til borgernes livskvalitet. DFO skal skabe eksperimenterende og nytænkende forestillinger af høj kvalitet og opføre kendte “perler” såvel i egenproduktion som i co-produktioner. Derudover omtalte Eva-Maria Melbye en række af nuværende og kommende aktiviteter, som skal være med til at bringe DFO til kontinuerligt at bidrage til udviklingen af den danske musikdramatik.

 

  1. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det var ingen indkomne forslag.

 

  1. Valg af bestyrelse.

         Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for              en periode af 2 år. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant for en periode på 2 år.  Genvalg kan finde sted.

        Jens Erik Kornbech blev genvalgt. Nyvalgt blev Hanne Dyhr og Christen Villberg. Peter Sigmund blev genvalgt som            suppleant.

 

  1. Valg af revisorer:  

        Genvalgt blev Poul Foss Michelsen og Erik Rahn Jensen.

        Som revisorsuppleant blev Doris Sys Hansen valgt.

 

  1. Eventuelt