Referat fra generalforsamlingen den 29. august 2021 kl. 19.00 i Den Fynske Opera

 

1.Valg af dirigent

John Wozny valgtes.

 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 3. Aflevering og godkendelse af bestyrelsens beretning

Beretning blev godkendt.

 4. Aflevering og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab

Regnskab for 2020 blev godkendt.

 5. Orientering om foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent

Bemærkninger: Kontingentet er beregnet på 80 medlemmer, idet de øvrige medlemmer konverterede deres indbetaling til operafesten til kontingentet for 2021 + 75 kr. til koncerten ved generalforsamlingen den 29. august 2021.   

Kontingent blev fastsat til fortsat at være 175 kr.

 6. Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner

Kim Bakdal Jensen fortalte om ”Sovedrikken”, som netop har haft premiere. Derudover redegjorde han for det sidste års udfordringer i administrationen.  DFO skal også fremover stile efter at være ”Danmarks bedste kammeropera.”

 7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 8. Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

På valg er:

Kirsten Wind Retoft, som ikke ønsker genvalg, Inger Krarup, som ikke ønsker genvalg og suppleant Jakob Hvidt.

 Jakob Hvidt og John Wozny blev valgt til bestyrelsen. Kirsten Nonnemann blev valgt som suppleant

 9. Valg af revisorer: Niels Christian Resting og Erik Rahn Jensen.

Begge blev genvalgt. Poul Heidelbach Foss Michelsen valgtes som revisorsuppleant

 10. Evt.

Carsten Andersen formulerede bestyrelsens tak til Inger Krarup for hendes formandskab. Inger Krarup formulerede i beretningen bestyrelsens tak til Kirsten Wind Retoft for hendes arbejde i bestyrelsen.

Det ville være en god idé om man blot en dag om ugen kunne møde fysisk op i DFO og f.eks. bestille billetter eller forny sit årskort.

Der blev givet udtryk for, at det er vanskeligt at bestille billetter på mail, eller på nettet. Kim Bakdal Jensen er klar over problemet og lovede, at der vil blive kigget på dette.

 

Referent: Inger Krarup 29. august 2021