Generalforsamling i ”Den Fynske Operas Venner”

Flyttet fra den 12. marts 2020 til søndag den 27. september kl. 16.00 i Foyeren i Den Fynske Opera

Referat:

 1. Valg af dirigent.
John Wozny blev valgt og konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig til trods for udsættelsen på grund af Coronapandemien.

 2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.


3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Foreningens formand Inger Krarup fremlagde bestyrelsens beretning, som godkendtes med akklamation.


4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab.
Kasserer Carsten Andersen gennemgik regnskabet, som godkendtes.

5. Orientering om foreningens budget herunder fastsættelse af kontingent.
Carsten Andersen orienterede om budget for 2020 og kontingentet for 2021 fastsattes uforandret til 175 kr.6. Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner.
Operaens administrative chef Kim Bakdal Jensen orienterede om coronanedlukningen og Operaens kunstneriske leder Ida Fogh Kiberg orienterede om kommende forestillinger og øvrige arrangementer med opfordring til at følge operaens facebookside: facebook.com/denfynskeopera

7. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.

 
8. Valg af bestyrelse. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

På valg er: Carsten Andersen, Jens Erik Kornbech, Ulrik Hedegaard samt suppleant Rasmus Tofte Hansen, som ikke ønsker genvalg. 

Carsten Andersen, Jens Erik Kornbech, Ulrik Hedegaard genvalgtes for en toårig periode. Som suppleant valgtes Peter Sigmund for en toårig periode.

9. Valg af revisorer:

 På valg er Niels Christian Resting og Erik Rahn Jensen og som revisorsuppleant John Wozny. 

Alle genvalgtes.


10. Eventuelt
Solveig Walther udtrykte sin tak til bestyrelsen for godt arbejde.

Jens Erik Kornbech efterlyste hjælpere til løsning af praktiske opgaver i forbindelse med operaens forestillinger.

 

Referent: Ulrik Hedegaard