Generalforsamling i Den Fynske Operas Venner torsdag den 14. marts 2019

 1 Valg af dirigent
John Wozny valgtes som dirigent

 2 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

 3 Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formandens beretning blev godkendt.

 4 Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab
Erik Rahn Jensen fremlagde det reviderede regnskab, da Carsten Andersen (kasserer) var forhindret i at være til stede.
Regnskabet blev godkendt (se bilag).

 5 Orientering om foreningens budget herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsattes til 175 kr. pr medlem.
Budgettet blev fremlagt.

 6  Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner
Thomas Storm orienterede levende om sæsonplanerne 2019/2020, og som rummer 95 arrangementer. Der er release på Sæsonprogrammet lørdag den 11. maj kl. 16.00 i foyeren i Den Fynske Opera.

 7 Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

 8 Valg af bestyrelse.
På valg er: Kirsten Wind Retoft og Inger Krarup, og suppleant Jakob Hvidt. Alle tre blev genvalgt.

 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen.  Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

 9 Valg af revisorer.
På valg er Niels Christian Resting og Erik Rahn Jensen og Revisorsuppleant: John Wozny. Alle tre blev genvalgt.

 10 Eventuelt
Et medlem spurgte om, hvordan det gik med det nye tiltag Sommeropera i Odense – Inger Krarup svarede, at der er grøde i ideerne, at det er hårdt og stort arbejde at fundraise. Mette-Marie Øyen arbejder fortrøstningsfuldt, og der er i efteråret 2018 nedsat en bestyrelse for Odense Sommeropera. Operaen ”Hans og Grethe” er valgt.

Inger Krarup takkede alle for en velbesøgt generalforsamling.

 Ref. Inger Krarup 14. marts 2019