Generalforsamling den 2. marts 2016 kl. 17.30,  Den Fynske Opera

Da
gsorden og referat

  1. Valg af dirigent

John Wosny blev valgt som dirigent.

 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 3. Aflevering og godkendelse af bestyrelsens beretning

Inger Krarup fremlagde beretningen, som blev godkendt.

4. Aflevering og godkendelse af bestyrelsens reviderede regnskab

Regnskabet var efter kassererens mening tilfredsstillende, da det fremviste et overskud på 6.454.49 kr. Regnskabet blev godkendt.

5. Orientering om foreningens budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budgettet blev gennemgået og vedtaget.  Kontingentet blev fastsat til 175 kr. årligt. Og der er indregnet et forhåbentligt overskud på 4.750 kr.

7. Orientering om Den Fynske Operas sæsonplaner (ved operachefen)

Jesper Buhl fremlage de aftaler vedr. sæsonplanen for næste sæson, der er faldet på plads. Mascerade, med premiere den 24. februar 2017, og Hamlet i samarbejde med Øresundsoperaen. Operacafeerne kunne måske trænge til en ansigtsløftning med henblik på at indflette snak/diskussion sammen med sangen. Måske ændre navnet til Operasaloner.

8Indkomne forslag

Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen kan med henblik på at tilføre særlige kompetencer, der efterspørges i bestyrelsen, supplere sig med yderligere et eller to medlemmer uden stemmeret, der udpeges for en tidsbegrænset periode på maksimalt 2 år.

         Forslaget blev vedtaget.

9Valg af bestyrelse.

På valg er: Carsten Andersen, Kirsten Waade og Peter Marschall, og suppleant Ulrik Hedegaard

Kirsten Waade ønskede ikke genvalg

Carsten Andersen, Peter Marschall og Ulrik Hedegaard blev genvalgt, Jens Erik Kornbech blev endvidere valgt ind i bestyrelsen. Alle er på valg i 2018.

10. Valg af revisorer

Som revisorer blev Niels Christian Resting og Arne Dichmann begge genvalgt

Som revisorsuppleant blev Erik Rahn genvalgt

11. Evt.

Carsten Andersen svarede på spørgsmål vedr. økonomien ved generalforsamlingen og operafesten. Inger Krarup spurgte om nogle kunne have lyst til at have operasanger Jesper Bruun Jensen boende i forbindelse med Operaen Lysistrate. Et medlem tog den opgave på sig. Lydforholdende er ikke de allerbedste, så der bør påtænkes højtalere til næste generalforsamling.

 

Ref. Inger Krarup 3. marts 2016.